Vrijwaring

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan deze informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Agrivor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door deze site of door gelinkte sites verkregen is.

De inhoud van deze site mag niet worden gebruikt voor publicatie zonder toestemming van Agrivor.

Op leveringen, betalingen enz. zijn de algemene voorwaarden van Agrivor van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar (nr. 310.369.74).

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten welke met Agrivor BV worden gesloten. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Agrivor BV en door haar ingeschakelde derden.

2. De wederpartij van Agrivor BV wordt in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtgever". Opdrachtgever kan als koper optreden.

3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Agrivor BV kan bij de verhuur van apparatuur of machines verwijzen naar aanvullende verhuurvoorwaarden. Bij keuring of reparatie van apparatuur kan verwezen worden naar aanvullende keurings-/reparatievoorwaarden.

2. Levertijd en leveringsconditie

Indien een levertijd of levertermijn wordt overeengekomen is deze altijd bij benadering. Alle leveringen geschieden Ex Works (af fabriek) Zwaagdijk tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Overmacht

Indien Agrivor BV door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Agrivor BV.

4. Bezwaren

1. Indien een opdrachtgever bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door Agrivor BV is uitgevoerd, moet opdrachtgever onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan Agrivor BV schriftelijk mededeling doen. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen schriftelijk aanAgrivor BV worden medegedeeld.

2. Indien de bezwaren niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat Agrivor BV naar behoren heeft gepresteerd. Dit laat onverlet eventuele garantieverplichtingen van Agrivor BV zoals verwoord in artikel 8.

5. Betaling

1. Tenzij er contante betaling wordt geëist door Agrivor BV dient betaling van de prijs te geschieden voor de op de factuur of anderszins vermelde vervaldatum zonder beroep op schuldvergelijking.

2. Bij overeenkomsten waarbij een bepaald werk tot stand gebracht moet worden door Agrivor BV, zoals het bouwen van een machine, wordt 50% van de totale prijs bij opdracht betaald en 50% van de totale prijs bij oplevering.

3. Agrivor BV behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor tot het moment dat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien een opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft Agrivor BV de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom terug te vragen.

4. Indien niet binnen de overeengekomen vervaldag is betaald, wordt contractpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Agrivor BV zonder nadere ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke.

5. Agrivor BV behoudt zich te allen tijde het recht voor tot schuldverrekening.

6. Aansprakelijkheid

Agrivor BV is alleen aansprakelijk voor directe schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Agrivor BV toe te rekenen tekortkoming, Agrivor BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan gewassen of bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld wordt begrepen stagnatieschade en gederfde winst.

De aansprakelijkheid van Agrivor BV is te allen tijde beperkt tot €15.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een zelfde oorzaak.

7. Retentie- en pandrecht

Agrivor BV heeft zowel een pand- als retentierecht op alle zaken welke door opdrachtgever ter reparatie of voor welk doel dan ook worden aangeboden. Dit retentie- en pandrecht kan worden uitgeoefend voor alle oude en huidige vorderingen welke Agrivor BV op opdrachtgever heeft

8. Garantie

1. Agrivor BV heeft alleen garantieverplichtingen indien deze bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen en hierbij ook een duidelijke garantietermijn is bepaald. Deze garantieverplichtingen houden het navolgende in:

- Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Agrivor BV gedurende de garantietermijn in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Agrivor BV deze herstellen of vervangen. De delen die bij Agrivor BV hersteld of door haar vervangen worden, moeten franco aan Agrivor BV worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
- Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken/herstellen van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Agrivor BV voor de in lid 1 genoemde garantietermijn in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking/herstel.Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Agrivor BV de keuze maken of zij de bewerking of het herstel opnieuw uitvoert óf opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur crediteert.
- Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Agrivor BV gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

  •  

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Agrivor BV worden teruggezonden. Daarna zal Agrivor BV de keuze maken of zij de zaak herstelt, de zaak vervangt of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

2. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Agrivor BV dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie treedt dan in de plaats van de garantieverplichtingen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

3. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Agrivor BV heeft voldaan.

4. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, of wanneer installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden is uitgevoerd.

9. Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.